SÒLS CONTAMINATS

Els nostres serveis estan orientats a la recuperació del subsòl contaminat, reduint el risc per a les persones i el medi ambient, restituint el seu valor econòmic i eliminant les responsabilitats dels nostres clients.

Estem especialitzats en la gestió de sòls i aigües subterrànies contaminades, oferint un procés gradual adaptat a la realitat del problema. Ajustem els recursos per assolir els objectius de recerca recuperació optimitzant el temps i el cost.

Els nostres serveis van dirigits a tota indústria o servei potencialment contaminant del subsòl. Entre d’altres sectors cal destacar:

 • Indústria de refinació, distribució i venda de combustibles
 • Indústria química i farmacèutica
 • Indústria metal·lúrgica
 • Indústria tèxtil i paperera
 • Promoció immobiliària

Àmbits d’actuació

Elaborem Informes de Situació Periòdics de l’estat del sòl d’aquells emplaçaments on es desenvolupin alguna de les activitats potencialment contaminants del sòl definides pel Reial Decret. (Art 3.4 RD9 / 2005). Aquest informe de situació del sòl s’haurà de presentar davant les comunitats autònomes pels titulars de les activitats potencialment contaminants del sòl.

La normativa sobre prevenció i control integrat de la contaminació requereix la realització d’Informes Base o de Situació de partida. Aquests tenen la mateixa abast que els d’Inspecció pel que fa a objectius i contingut.

L’objectiu de la Investigació Preliminar és determinar el tipus, l’origen i abast dels contaminants existents i la seva distribució espacial. Implica la investigació del sòl i de l’aigua subterrània de la zona mitjançant sondejos, cates o altres tècniques de mostreig, i la presa i anàlisi de mostres de sòl, aigua subterrània i gasos. Amb la investigació preliminar es confirma la presència o l’absència de contaminació en l’emplaçament investigat. 

En funció dels resultats obtinguts a l’etapa anterior, es decidirà si convé ampliar la investigació per obtenir la informació necessària per al desenvolupament del model conceptual de la contaminació, és a dir, per definir el seu abast, importància i evolució. El model conceptual és l’eina bàsica que permet avaluar el risc i prendre decisions fonamentades respecte de la seva gestió posterior.

La Valoració o Anàlisi de Riscos determina la probabilitat que, a conseqüència d’una exposició als contaminants del sòl, es puguin produir danys a la salut humana o el medi ambient. L’Anàlisi de Risc s’estructura en cinc etapes fonamentals:

 • Elaboració del model conceptual de l’emplaçament
 • Anàlisi de la toxicitat dels contaminants
 • Anàlisi de l’exposició
 • Caracterització del risc
 • Anàlisi de la sensibilitat i les incerteses

Mitjançant l’Anàlisi de Risc es quantifica la probabilitat que un contaminant entri en contacte amb els receptors potencials i que els pugui provocar efectes negatius. A partir dels resultats de l’Anàlisi de Risc, es determinarà la necessitat o no de recuperar el subsòl i, si escau, l’objectiu de recuperació.

Les actuacions de recuperació de sòls han de reduir el risc existent i protegir la salut de les persones i / o el medi ambient.

Prèviament a la recuperació del sòl i les aigües subterrànies, proposem i valorem tècnica i econòmicament les alternatives més eficients.

Per a la recuperació de sòls contaminats no existeixen tècniques “miraculoses” que puguin resoldre qualsevol problema, ni una única tècnica aplicable a un emplaçament. Per això, en sempre proposem aquella tècnica que millor s’adapta al problema de cada emplaçament en termes d’efectivitat, termini d’execució i cost.

Recuperació del sòl contaminat

Gestionem els sòls contaminats aplicant les tècniques de recuperació més adequades en funció de les característiques particulars de l’emplaçament, les millors tècniques disponibles, els requeriments administratius i les necessitats del client.

Els serveis de recuperació de comprenen el disseny, la implementació dels equips, el control operacional i el seguiment de l’evolució de l’estat del sòl de l’emplaçament tractat.

Algunes de les tècniques insitu aplicades per ENVIRO ENGINEERING són:

 • Extracció de vapors
 • Injecció d’aire
 • Bombeig i tractament
 • Atenuació natural controlada
 •  Biorrecuperació
 • Injecció d’oxidants o reactius
 • Barreres permeables reactives

Actuacions post-recuperació

Realitzem les operacions de control i seguiment de l’emplaçament un cop recuperat:

 • Control de l’eficàcia de la recuperació mitjançant mostrejos
 • Anàlisi de Risc residual
 • Informes de situació